Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
Bugün:01.09.2015 | 06:50
 
 
 
2015/16 no´lu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Program gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsamaktadır.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
Soğuk hava deposu,
Çelik silo,
Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Alternatif enerji kullanan yeni seraların yapımı,
Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarına yönelik yapılacak yatırımlara ait projeler, hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Ekonomik yatırım proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı,

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

c) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirasını geçemez.

Hibeye esas proje tutarının %50´sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50´si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler. Başvuruların belirtilen tutarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahipleri tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır.

Proje başvuru süresi tebliğin yayın tarihi olan 30.04.2015 tarihinden itibaren 1 ay olup başvurular
www.tarim.gov.tr web adresine yapılacaktır. Son başvuru tarihi 29 Mayıs 2015 tarihidir.

Son başvuru tarihinden itibaren projelerin İl düzeyinde değerlendirilme süresi 1 aydır. Projeler Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilip Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra 10 gün içerisinde hibeye hak kazanan yatırımcılara tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde de hibe sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015´tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

Yatırımcıların online olarak veri girişlerini yapacakları proje bilgilerini son başvuru tarihine kadar mutlaka Müdürlüğümüz KKYDP İl Proje Yürütme Biriminde görevli personelin bilgisi dahilinde ve görüşleri doğrultusunda girmeleri gerekmektedir.
Konuyla ilgili Uygulama Rehberi Bakanlığımız www.tarim.gov.tr internet sayfasında yayımlanacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren [tirnak]Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No:1)[tirnak] ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına Gümrük İdareleri´nde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisine haiz kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi gerektiği ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.


Söz konusu Tebliğ´in Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi´ne Kaydolma ve Bilgileri Güncel Tutma Zorunluluğu başlıklı 4.Maddesi hükmü gereğince, kayıtların yapılmış olması gerektiği, uygulamaya “Bilge” kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın resmi internet sitesinde yayımlanan
https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaVekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve elektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğ´in 5. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan [tirnak]Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Yükümlü Kılavuzu[tirnak]na http://risk.gtb.gov.tr/ adresinden ulaşılabildiği bildirilmiştir.Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunarız.
T.C. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2015 Aylarında üretilecek olan Büyükbaş hayvanlara ait sırttan düşme derilerin (Kelle derisi dahil) satış ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 10.00 da, B.Baş hayvan Sakatatları ve yan ürünleri ile hayvansal yağların satış ihalesi 14.04.2015 Salı günü 14.00 da Küçükbaş (koyun-kuzu) deri ve bağırsak ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 11.00 de küçük hayvan sakatatları ve kemik ve Yumuşak madde ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 15.00 da Kombinamızda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin Deri ve Sakatat şsrtnamesini Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğünden 50 TL karşılığında temin edebilirler.

Adres: Yeni Sakarya Caddesi 54200 Erenler/Sakarya

Tel: 0 264 241 20 61

Faks: 0 264 241 20 58
SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB´nin 06.04.2015 tarihli ve 0441/6748 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, son yıllarda özellikle araç sürücülerinin ve taşman yüklerin güvenliğinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ile şoförlerin rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarının sağlanabilmesi amacıyla, nitelikli TIR araç park alanlarının mevcudiyetinin önemi artığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ile Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF)´nun ortak çalışması olan internet tabanlı [tirnak]TRANSPark[tirnak] uygulaması TOBB´un da katkılarıyla Türkçe olarak hizmet sunmaya başlamıştır. Söz konusu uygulamada, karayolu taşımacılığı yapan araçların faydalanabilecekleri farklı konfor ve güvenlik seviyelerinde TIR Park Alanlarına (TPA) ilişkin bilgilere erişim sağlanabilmektedir. Ülkemiz park alanlarının da bu programda yer almasının gerek park alanı işletmelerinin tanıtımı gerekse sürücülerin taşıma şirketlerinin güvenliği ve konforu için önemli olduğu düşünülmektedir.

Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğümün Seri No:3, 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) hükümlerince, karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının sadece Tebliğ hükümleri ile belirlenen konaklama yerlerinde konaklayabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ülkemiz TPA´larının anılan sisteme kayıt edilebilmesi ve TRANSPark sisteminden sorgulanabilir olmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu itibarla, TPA sahipleri/işletmeleri tarafından doldurulmak üzere ekte gönderilen formun doldurularak E-posta (tir-grup@tobb.org.tr ) adresine iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu TPA´lar TRANSPark sistemine işlenecek olup; TPA sahiplerinin kendi bilgilerini güncelleyebilmelerini teminen kullanıcı adı ve şifresine ilişkin bilgiler bilahare TPA üyelerine iletilecektir. Bu nedenle, formlarda doğru iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nden alınan yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü´nden alınan bir yazıya atfen; Laboratuvar yetkilendirme konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yetkilendirilmiş iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarların listesine http://www.isgum.gov.tr/ adresinde yer alan Linkler bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,
 
   
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
Akredite Oda
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJI, 
Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 93. Yılını coşkuyla kutluyoruz.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ KAYMAKAMI SN;NAZIM MADENOĞLU ‘NDAN KDZ.EREĞLİ TSO ZİYARETİ
Kdz Ereğli Kaymakamı Sayın; Nazım Madenoğlu bugün saat 10:00’ da Odamıza ziyaret gerçekleştirmiştir.
Sayın Kaymakamımızı Odamız ziyaretinde;Kdz.Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar TETİKER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı;Sertan YALÇIN, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir ÇINAR ve Genel Sekreter Gündüz ACAR karşılamıştır.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TSO'DAN KDZ.EREĞLİ'NİN YENİ KAYMAKAMI SAYIN;NAZIM MADENOĞLUNU ZİYARET ETTİ.
Kdz.Ereğli Yeni Kaymakamı Sayın;Nazım Madenoğlunu makamında ziyaret eden Kdz.Ereğli TSO Yöneticileri yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundular.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ KAYMAKAMI İBRAHİM ÇAY’DAN VEDA ZİYARETİ
Antalya Vali Yardımcılığı tayini çıkan , Kdz. Ereğli Kaymakamı İbrahim ÇAY Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar TETİKER’e veda ziyaretinde bulundu.
[ Haberin devamı ]
GELENEKSEL HALE GELEN İFTAR YEMEĞİ ORGANİZASYONUMUZ TOBB BAŞKANI SN. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yöneticilerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının şehirlere hizmet olarak yansıyacağını söyledi.​
Odamız tarafından düzenlenen iftar programına katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak´ın milletvekilleri ile aynı iftar sofrasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Beni burada duygulandıran ve umutlandıran çok güzel bir tablo var.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN KADİR GECESİ MESAJI.
[ Haberin devamı ]
TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 'NUNDA KATILACAĞI GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİMİZE DAVETLİSİNİZ.
11 TEMMUZ 2015 Cumartesi günü Gülüç Büyük Anadolu Otelde gerçekleştireceğimiz Tobb Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu´nunda katılacağı geleneksel iftar yemeğimize davetlisiniz.
[ Haberin devamı ]
RAMAZAN YARDIMI İÇİN GIDA ALIMI İLANI
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı dağıtacaktır. Gıda satışı yapmak isteyen üyelerimizin Odamız Genel Sekreterliği’ne 19/06/2015 Cuma günü saat: 16:00’a kadar başvurması gerekmektedir.
TÜM ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO HİZMET BİNASI TADİLATI HİZMET ALIMI
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının 6. Katı tadilatı yapılacaktır. Tadilat işi ile ilgilenen üyelerin 19/06/2015 Cuma saat: 16:00’a kadar Oda Genel Sekreterliği’ne başvurması gerekmektedir.
TÜM ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR.
[ Haberin devamı ]
AİDATLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
2015 Yılı Aidatları 1. Taksitlendirmenin ödeme süresi 30/06/2015 itibariyle sona erecektir.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Tetiker, 7 Haziran Genel Seçimlerinin ardından gündemi değerlendirmek amacıyla Hizmet binamızda basın toplantısı düzenledi.
Zor bir seçim dönemini, kimseyi kırmadan, dökmeden geçirdiklerini belirten Tetiker, kazanan tüm Milletvekillerine başarı dileğinde bulundu.
Tetiker, Seçim sonucunda siyasi tabloda değişiklik yaşandığını ve önümüzdeki sürecin daha zor olacağını vurgulayarak, şöyle dedi:
[ Haberin devamı ]