Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:18.12.2017 | 02:31
 
 
  
 
Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi, 7 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da, The Ankara Hotel’de düzenlenmektedir. Verimliliğin her boyutuyla, kurumsal olduğu kadar uygulamaya dönük olarak da ele alındığı Ulusal Verimlilik Kongreleriyle üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri verimlilik gündemiyle bir araya gelmektedir.

Kongrenin “Türkiye Yeni Teknolojilerin Getirdiği Verimlilik Artışlarına Hazır mı?” başlıklı Açılış Panelinde TTGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz konuşmacı olarak yer alacaktır. Açılış panelinin ardından düzenlenecek eşanlamlı oturumlarda çağrılı konuşmacılar, sanayinin geleceği, kaynak verimliliği potansiyeli, akıllı tarım uygulamaları, mikro veriler ışığında firma dinamikleri, firma düzeyinde verimlilik artışının kaynakları, işgücünün geleceği gibi konu başlıklarında güncel çalışma bulgularını, görüşlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşacaktır.

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi ücretsizdir ve ön kayıt gerektirmeksizin genel katılıma açıktır. Program ve diğer ayrıntılı bilgiler, www.verimlilikkongresi.gov.tr sitesinde sunulmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfta bulunularak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;
- İşverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,
- Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün, içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağının öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmiştir.
Konu ile ilgili olarak sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı bildirilmiştir.
İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.
SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB’nin 09.11.2017 tarihli ve 17316 sayılı yazısı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´ndan alınan yazıda, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvenliği Koomitesi´nin 44.Toplantısı (CFS44)´nın 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde Roma´da FAO merkezinde düzenlendiği belirtilmektedir.Söz konusu toplantıya Bakanlık personelinin yanında Roma Büyükelçiliğimizden de katılım sağlandığı ifade edilmektedir.
CFS 44.toplantısında, gıda güvenliği alanındaki paydaşlar bağlamında, özel sektörün gıda israfı ve kaybının önlenmesiyle ilgili rolüne de işaret edildiği belirtilmektedir.Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığın´dan alınan bir yazıya atfen toplantı kapsamında CFS´nin Özel Sektör Mekanizması´nın sekretaryası görevini yürüten İnternational Agri-Food Network Adlı Oluşum tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde CFS44´e katılan ülkelerin resmi yetkilileri ve özel sektör temsilcileri için bir akşam yemeğinin verildiği belirtilmektedir.
Söz konusu etkinliğe Roma Büyükelçiliğimizin katılım sağlamış olduğu verilen akşam yemeğinde anılan oluşumun Başkanı Donald Moore´un üretim, işleme ve depolama süreçlerinde gıda israfı ve kayıplarını en aza indirgemek için FAO üyesi ülkelerdeki özel sektör kuruluşlarıyla irtibat kurmak ve birlikte çalışmak istediklerini belirttiği, katılımcılardan bahsekonu isteklerinin ülkelerindeki özel sektör kuruluşlarına iletilmesi hususunda yardım talep ettiği belirtilmektedir.
Anılan oluşum hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.agrifood.net/ adresinden ulaşılabilmektedir.
Üyelerimize duyurulur.
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 29/01/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun gereğince hazırlanan [tirnak]Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı[tirnak] hakkında görüşlerimiz sorulmaktadır.
[tirnak]Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı[tirnak] metnine ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen [tirnak]Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’a http://kobi.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/1117-tasinmaz-ticareti adresinden ulaşabilirsiniz.
[tirnak]Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı[tirnak] hakkında var ise görüşlerinizi, Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Formu doldurularak 24 Kasım 2017 tarihine kadar
bildirilmesi ve ayrıca elektronik ortamda kobi@tobb.org.tr adresine iletilmesini rica ederiz.
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 29/01/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun gereğince hazırlanan [tirnak]Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı[tirnak] hakkında görüşlerimiz sorulmaktadır.
[tirnak]Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı[tirnak] metnine ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen [tirnak]Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’a http://kobi.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/1117-tasinmaz-ticareti adresinden ulaşabilirsiniz.
[tirnak]Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı[tirnak] hakkında var ise görüşlerinizi, Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Formu doldurularak 24 Kasım 2017 tarihine kadar
bildirilmesi ve ayrıca elektronik ortamda kobi@tobb.org.tr adresine iletilmesini rica ederiz.
Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen 8 Kasım 2017 tarihli, 17209 sayılı yazıda, ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein’da oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın revizyonu kapsamında anlaşmaya eklenmesi öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakereleri ile ilgili özel sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 22 Şubat 2017 tarihinde küresel olarak yürürlüğe girmiştir. Uzun bir müzakere dönemi sonrasında kabul edilen Anlaşma’ya, 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle 122 ülke taraf bulunmakta ve anılan rakam gün geçtikçe artmaktadır.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması; dış ticaretin etkinliğini artıracak, maliyet ve işlem sürecini kısaltacak her türlü düzenlemeyi kapsayan ticaretin kolaylaştırılması kavramı çerçevesinde gümrük ve ticaret işlemlerinin ve idari süreçlerin modernizasyonu ve basitleştirilmesi, ileri teknoloji kullanımı, altyapının geliştirilmesi ve standartların uyumlaştırılması gibi ihracat, ithalat ve transit prosedürlerinin daha kolay, daha hızlı ve daha düşük maliyetli yapılabilmesini amaçlayan bir politikalar seti olarak önem taşımaktadır. Anlaşma ayrıca; gerek ulusal boyutta dış ticarete konu eşya akış prosedürlerimizin iyileştirilmesi ve gerekse de ihracatçılarımızın dış pazarlara girişinde kolaylaştırılmış sınır geçiş prosedürlerine tabi olmaları bakımından da önemlidir.

Bu kapsamda; 3 Aralık 2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerine uygun olarak gerek ülke içerisindeki işlemlerin takibatı ve gerekli iyileştirmelerin yapılması ve gerekse de yurtdışında ihracatçılarımızın Anlaşma hükümleri doğrultusunda dış pazarlara erişiminin kolaylaştırılması için Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulumuz tesis edilmiş bulunmaktadır. Kurul, kamu kurumlarımız ile özel sektörümüz arasında ticaretin kolaylaştırılması konusunda koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak ve pozitif ticaretin kolaylaştırılması reformlarını hayata geçirecek bir platform görevi üstlenmiştir.

Bu bağlamda, ülkemiz uluslar arası ticaret altyapısının geliştirilerek rekabet gücümüzün yükseltilmesi, ticaret erbabımıza yönelik daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlanması ve ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırımların daha da artırılması adına dış ticaret iş yapılabilirlik pozisyonumuzun gelişmiş ekonomiler seviyesine çıkarılması için Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulumuz çalışmalarına, 24 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 1. Genel Kurul Toplantısı ile başlanmıştır. Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Teknik Komitesi 1 inci Toplantısı da 19 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantılar kapsamında ‘’2018-2022 Dönemi Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasını teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Eylem Planı Çalışma Grubu kurulmuş ve geçtiğimiz son dört aylık evrede yoğun teknik toplantılar gerçekleştirilmiştir. Akabinde, ‘’Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu-Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Çalıştayı’’ 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu süreçte; başta şeffaflık ve öngörülebilirliğin sağlanması olmak üzere kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojik gelişmelere uyum, reformların sürekliliği ve çözüm odaklı bir çalışma prensibi Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulumuz çalışmalarının temel kriterlerini oluşturmuştur. Kurul bu yönüyle, kamu ve özel sektör ortaklığı açısından modern işbirliğinin Türkiye’de öncü yapıtaşlarından da birisi olmuştur.

Geleneksel kamu işleyişine nazaran proaktif bir çalışma ilkesi ile kazan-kazan prensibi doğrultusunda, gerek kamu idarelerimizin ve gerekse de özel sektörümüzün fayda sağlayacağı taraflar arası etkin fikir alış verişi ve şeffaflık odaklı bir işleyişe dayalı olarak, ülkemiz gelecek politikalarını tayin etmeye yönelik bu istişare yaklaşımının, dış ticaret erbabımızın gelişmiş ülkelerdeki mukim rakipleri ile aynı verimlilikte ve benzer şekilde ülkemiz kamu idarelerinde iş süreçlerini yürütebilmelerine olan katkısı dikkate alınarak, ticaretin kolaylaştırılması boyutu ile ülkemizin ulusal çıkarlarının diğer ülkeler nezdinde de optimum düzeyde takibatının ve işleyişin hakim kılınması amacıyla Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakerelerine de genişletilmesinin yararlı olacağı öngörülmektedir.

Bu bağlamda, gerek ülkemizin mevcut STA’ları ve gerekse de hali hazırda müzakereleri devam etmekte olan STA’lar kapsamında ticaretin kolaylaştırılması alanındaki bu tür müzakerelerin, eşya akış trafiği ile ilgili olması sebebiyle piyasada doğrudan etkilerinin olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle; muhatap ülke/ülke grupları ile ikili ticaretteki eşya dağılımının çıkartılması ve ağırlıklı sektörlerimiz ile STA yapılması öngörülen ülke /ülke grupları pazarında gümrük ve diğer sınır idareleri kontrolleri, belge usul ve edinim süreleri ve esas olarak DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması temelinde tarife dışı engeller olarak dış ticaret erbabımızın bu ülkelerde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların STA Ticaretin Kolaylaştırılması müzakerelerinde nasıl bertaraf edileceğine dair yöntemlerin belirlenmesini teminen bu müzakereler öncesinde, özel sektörümüz ile istişarelerin gerçekleştirilmesinin ve ülkeler ile ticaretin kolaylaştırılması görüşmelerinin somut işleyiş ve iyileştirme odaklı olarak yürütülmesinin ülkemiz çıkarlarına daha yararlı olacağı ve net katkılar sunacağı mütalaa edilmektedir.

Bu kapsamda, ilk olarak hali hazırda görüşmeleri devam eden ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein’dan müteşekkil Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki STA’nın revizyonu çerçevesinde Anlaşmaya eklenmesi öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakerelerinde, bu vizyon temelinde özel sektörümüz değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. EFTA ülkelerine yönelik ihracatımız incelendiğinde esas olarak, kıymetli taş ve metaller ile bunlardan mamul eşya; nakil vasıtaları; bitkisel ürünler; mineral maddeler; adi metaller ve adi metallerden eşya; dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya; makinalar ve mekanik cihazlar, elektrik malzemeleri ve gıda sanayi müstahzarları sektörlerinin ülkemiz dış ticaretinde önemli yer tuttuğu görülmektedir.

Bu kapsamda, TOBB’a iletilmek üzere, üyelerimizin görüş, öneri ve değerlendirmelerin Odamıza (hande.turker@izto.org.tr) en geç 16.11.2017 tarihine kadar iletilmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 
HABERLER
 
 
 
KOSGEB' DEN İMALAT SANAYİ KOBİ'LERİNE 1 MİLYON TL DESTEKProje Teklif
Çağrısının
Amacı
İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de de imalat
sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü
temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin
sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde
öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki
dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının
arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin
mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil
üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal
dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;
Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi
geliştirilecek,
Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,
İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,
Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri
sağlanacak,
KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.
Proje Başvuru
Tarihleri
11 Eylül - 20 Ekim 2017
Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem
üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru
Koşulları
Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler
Diğer başvuru
koşulları
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre
net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3
olmalıdır.
Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar
ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.
Proje bütçesi özel
sınırı
Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL
KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından
belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde
desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda
bulunabilecektir:
1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar,
sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına
ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite
kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.
2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar
öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.
Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı
faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının
oluşturulması desteklenecektir.
Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini
karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme
şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek
büyütme
Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin
güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine
yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri
ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile
işletimi desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin
edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
8. Konu: Yeşil üretime geçiş
İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan
etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını
birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)
Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)
İşletme düzeltme: 30 Ekim - 3 Kasım 2017 (5 iş günü)
Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)
Kurul değerlendirmesi 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü)
4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)
Kabul edilen projelerin
bildirilmesi
2 Ocak 2018
Değerlendirme
Kriterleri
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu, çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
Proje
Raporlama
Dönemleri
Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanır.
Başvuruya
Esas Belgeler
Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:
Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları
Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda
İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.
Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya
fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya
maliyet çizelgesi verilmelidir.
2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:
- İşletme sahibinin veya %50´den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi
fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
- Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet
gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
- İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3
yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.
Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)
Ek puanların toplamı 10’u geçemez.
İlgili
Dokümanlar
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları
Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu
OECD Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu
Diğer Hususlar  Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.
Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız
tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında
tekrar proje başvurusu yapamaz.
KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler
(son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.


Düzenleme: 28 Eylül 2017
 
 
 
 Diğer Haberler