Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:19.07.2018 | 16:21
 
 
  
 
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Mısır Üretici Kayıt Sistemi


Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız 22.05.2018 tarih ve 7676 sayılı yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın Mısır´a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Mısır tarafından 13.04.2018 tarihinde alınan bilgilere göre güncellenmiş onaylı ve onay bekleyen firma listelerinin Ekonomi Bakanlığı’na iletildiği belirtilmekte olup, anılan listede yer alan 381 firmaya Mısır’ın ilgili idari otoritesi tarafından onay verildiği, 148 firmanın ise onay beklediği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemi´ne başvuru işlemlerini tamamlamalarına rağmen halihazırda henüz onay bekleyen Odamız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve kabul edilmemişler ise kabul edilmeme gerekçelerini öğrenmek amacıyla 04.06.2018 tarihine kadar TOBB’a (disticaret@tobb.org.tr) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakalnlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 03.05.2018 tarihli bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)´ın VI ncı Bölümünün A Kısmının 2 nci Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen ´´Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge´´ kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım yapamayacakları bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, ilgili yönerge ile belirlenen DBA belgesi kontrol ücretlerinin 2018 yılı tavan ücretinin 66,68 TL olarak belirlendiği ve DBA yetki belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine ulaştığında tartım yapılmadan gemiye yüklenmeyeceği bildirilmektedir. İhlal durumunda ilgili Yönergenin 28 inci maddesi uyarında idari yaptırım uygulanacağı vurgulanmaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.
Sayın Üyemiz,

TOBB’un 25.05.2018 tarihli ve 7991 sayılı yazısında, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve her iki yılda bir güncellenen ADR eklerinin ülkemiz ulusal mevzuatına da girdiği belirtilmiştir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin (BMAEK) Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu (WP.15) tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak güncellenmekte olduğu ve taraf ülkelere ilişkin muhtelif bilgiler paylaşıldığı aktarılmıştır.

Bu kapsamda, 15 – 17 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen BMAEK WP.15 toplantısında verilen bilgiye göre ADR Sözleşmesine yakın zamanda taraf olan Gürcistan’da 1 Mayıs 2018 itibariyle uluslararası taşımalarda ADR hükümleri kapsamında yol kenarı denetimlerinin başladığı, 1 Ocak 2019 itibariyle de iç taşımalarda denetimlerin başlayacağı bilgisi iletilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
Sayın Üyemiz;

Dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgeleri özelinde tam otomasyon uygulamasına geçilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Diğer taraftan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, A.TR Dolaşım Belgesi için söz konusu uygulamaya 14 Mayıs 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tüm idarelerinde geçileceği açıklanmakla birlikte, 14-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak ihracat işlemlerinde her iki usulde de düzenlenen (hem manuel hem de elektronik olarak) A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanılabileceği, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ise A.TR Dolaşım Belgesi’nin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği bildirilmiştir.

Bu itibarla, 14-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında A.TR Dolaşım Belgesi’nin elektronik ortamda ve manuel olarak düzenlenebileceği, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ise söz konusu dolaşım belgesinin sadece elektronik ortamda düzenleneceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
HABERLER
 
 
 
KOSGEB' DEN İMALAT SANAYİ KOBİ'LERİNE 1 MİLYON TL DESTEKProje Teklif
Çağrısının
Amacı
İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de de imalat
sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü
temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin
sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde
öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki
dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının
arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin
mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil
üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal
dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;
Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi
geliştirilecek,
Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,
İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,
Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri
sağlanacak,
KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.
Proje Başvuru
Tarihleri
11 Eylül - 20 Ekim 2017
Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem
üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru
Koşulları
Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler
Diğer başvuru
koşulları
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre
net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3
olmalıdır.
Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar
ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.
Proje bütçesi özel
sınırı
Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL
KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından
belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde
desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda
bulunabilecektir:
1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar,
sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına
ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite
kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.
2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar
öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.
Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı
faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının
oluşturulması desteklenecektir.
Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini
karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme
şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek
büyütme
Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin
güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine
yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri
ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile
işletimi desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin
edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
8. Konu: Yeşil üretime geçiş
İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan
etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını
birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)
Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)
İşletme düzeltme: 30 Ekim - 3 Kasım 2017 (5 iş günü)
Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)
Kurul değerlendirmesi 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü)
4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)
Kabul edilen projelerin
bildirilmesi
2 Ocak 2018
Değerlendirme
Kriterleri
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu, çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
Proje
Raporlama
Dönemleri
Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanır.
Başvuruya
Esas Belgeler
Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:
Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları
Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda
İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.
Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya
fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya
maliyet çizelgesi verilmelidir.
2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:
- İşletme sahibinin veya %50´den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi
fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
- Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet
gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
- İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3
yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.
Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)
Ek puanların toplamı 10’u geçemez.
İlgili
Dokümanlar
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları
Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu
OECD Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu
Diğer Hususlar  Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.
Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız
tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında
tekrar proje başvurusu yapamaz.
KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler
(son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.


Düzenleme: 28 Eylül 2017
 
 
 
 Diğer Haberler