Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:20.10.2017 | 13:45
 
 
  
 
İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ´in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde doldurulup ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapılmıştır (Ek-1).
Sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik 27 nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000,­ TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranın uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)
TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,- TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar’ın, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır olunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

· Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü(recyling)

Halihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunları yeniden dönüşüme sokarak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördükleri, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceği, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçilebileceği, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyulacağı,

· Abu Dabi ’ de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi

Söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanların alındığı, bu çerçevede hem bu hastanenin inşaası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine hazır olunduğu,

Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, 2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında;
Fizibilite Hazırlama Eğitimi,
Firma Değerlendirme Eğitimi,
İşletmelerde Maliyet Uygulamaları,
Proje Süreç Yönetimi,
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,
eğitimler düzenleneceği bildirilmektedir.
Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkınma.com.tr adresinde, Ana Sayfa/Ana Sayfa Gruplar Duyurular Genel Duyurular Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” ‘in 25 Eylül 2017 tarihine kadar üyelerimiz tarafından doldurulması gereği http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linki üzerinden doldurabileceğiniz bildirilmiştir.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 
HABERLER
 
 
 
KOSGEB' DEN İMALAT SANAYİ KOBİ'LERİNE 1 MİLYON TL DESTEKProje Teklif
Çağrısının
Amacı
İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de de imalat
sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü
temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin
sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde
öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki
dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının
arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin
mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil
üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal
dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;
Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi
geliştirilecek,
Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,
İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,
Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri
sağlanacak,
KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.
Proje Başvuru
Tarihleri
11 Eylül - 20 Ekim 2017
Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem
üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru
Koşulları
Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler
Diğer başvuru
koşulları
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre
net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3
olmalıdır.
Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar
ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.
Proje bütçesi özel
sınırı
Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL
KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından
belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde
desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda
bulunabilecektir:
1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar,
sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına
ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite
kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.
2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar
öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.
Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı
faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının
oluşturulması desteklenecektir.
Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini
karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme
şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek
büyütme
Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin
güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine
yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri
ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile
işletimi desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin
edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
8. Konu: Yeşil üretime geçiş
İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan
etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını
birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)
Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)
İşletme düzeltme: 30 Ekim - 3 Kasım 2017 (5 iş günü)
Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)
Kurul değerlendirmesi 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü)
4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)
Kabul edilen projelerin
bildirilmesi
2 Ocak 2018
Değerlendirme
Kriterleri
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu, çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
Proje
Raporlama
Dönemleri
Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanır.
Başvuruya
Esas Belgeler
Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:
Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları
Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda
İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.
Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya
fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya
maliyet çizelgesi verilmelidir.
2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:
- İşletme sahibinin veya %50´den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi
fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
- Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet
gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
- İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3
yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.
Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)
Ek puanların toplamı 10’u geçemez.
İlgili
Dokümanlar
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları
Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu
OECD Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu
Diğer Hususlar  Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.
Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız
tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında
tekrar proje başvurusu yapamaz.
KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler
(son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.


Düzenleme: 28 Eylül 2017
 
 
 
 Diğer Haberler