Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:20.10.2017 | 13:32
 
 
  
 
İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ´in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde doldurulup ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapılmıştır (Ek-1).
Sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik 27 nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000,­ TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranın uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)
TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,- TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar’ın, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır olunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

· Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü(recyling)

Halihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunları yeniden dönüşüme sokarak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördükleri, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceği, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçilebileceği, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyulacağı,

· Abu Dabi ’ de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi

Söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanların alındığı, bu çerçevede hem bu hastanenin inşaası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine hazır olunduğu,

Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, 2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında;
Fizibilite Hazırlama Eğitimi,
Firma Değerlendirme Eğitimi,
İşletmelerde Maliyet Uygulamaları,
Proje Süreç Yönetimi,
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,
eğitimler düzenleneceği bildirilmektedir.
Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkınma.com.tr adresinde, Ana Sayfa/Ana Sayfa Gruplar Duyurular Genel Duyurular Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” ‘in 25 Eylül 2017 tarihine kadar üyelerimiz tarafından doldurulması gereği http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linki üzerinden doldurabileceğiniz bildirilmiştir.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 

Ana Sayfa > Odamız > Politikalarımız

 
KALİTE POLİTİKAMIZ
  1. Üye beklenti ve memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek
  2. Çalışan memnuniyeti ve gelişimini sağlamak
  3. Tedarikçi memnuniyetini ve gelişimini sağlamak
  4. İlgili yasa, mevzuat ve standartları takip etmek ve uygulamak
  5. İş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlı olmak ve gerekli aksiyonları zamanında gerçekleştirmek
  6. Oda organlarının performansını sürekli iyileştirmek
  7. Odanın bilinirliğini ve takip edilebilirliğini arttırmak                                                           
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Personel işe alımlarında şeffaf davranmak , Herkese eşit mesafede durmak , Çalışanlarının; Memnuniyetini ve kişisel gelişimini sağlayıp performanslarını adil bir şekilde değerlendirmek , Çalışanlarının  tüm sorunlarını dinleyip imkanlar dahilinde çözüm bulmaya çalışmak ve  Tüm bu kriterleri sürekli iyileştirmek.
 
MALİ POLİTİKA
5174 Sayılı Kanunun Verdiği Yetkiler Doğrultusunda; Üye aidatları ve diğer gelirleri  zamanında tahsil etmek , Elde edilen gelirleri üye memnuniyetini sağlamak adına en verimli şekilde kullanmak, Gerektiği durumlarda tüm üyelerine mali tablo ve analizlerini açabilecek nitelikte şeffaf bir yapıya sahip olmak, Mali riskleri minimize edecek çözüm yollarını araştırmak ve odanın finans yapısını sürekli güçlendirmek .
 
ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI
Üye memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek, Üyelerinin iş geliştirme ve kent sorunlarına yönelik sorunlarına çözümler bulabilmeye yönelik platformlar oluşturmak, Oda faaliyetleri kapsamında üyelerinin eksik olduğu konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, Üye dilek,öneri,talep ve şikayetlerinin tamamını dikkate alarak etraflıca değerlendirmek ve geri bildirimleri sağlamak
 
HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI
Üyeleri ilgilendirebilecek tüm konularda doğru ve tarafsız olarak  hazırlanmış olan haberleri yine üyelerin talep etmiş oldukları iletişim yöntemini kullanarak  duyurmak, En etkin iletişim araçlarını kullanmak ve bunları sürekli iyileştirmek, Her sene başında üyeler ile yapılması planlanan iletişim faaliyetlerini  organize etmek,gerçekleştirmek ve sonuçların etkinliğini ölçmek
 
BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI
Mevcut olan yazılım ve donanımları en etkin şekilde kullanmak ,bakımlarını yaptırmak ve   gerekli olduğu durumlarda güncellemek, Bilgi güvenliğini sağlamak, Tüm dokümantasyonun elektronik yedeklemesini yaparak her an ulaşılabilir olmasını  sağlamak
 
ETİK DEĞERLER
Adil Olabilme, Eşit Durma, Dürüstlük, Kanunlara Tam Bağlılık, Sevgi ve Saygı Ortamı, Demokrasi, Şeffaflık, Özgürlükçü, Aidiyetçi ,Açıksözlü
 
TEMEL DEĞERLER
Sosyal Sorumluluk Projelerine Duyarlı, Yeniliklere ve Değişime Açık,Temsil Yeteneği Güçlü, Kaliteyi Benimsemiş, Teknolojiyi Yakından Takip Eden, Azimli,Güçlü, Liderlik Özellikleri Olan