Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:16.10.2018 | 04:35
 
 
  
 
Bilindiği üzere 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen EK madde 6 ile ; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlar; Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kulladıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş , ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kire süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Mısır Üretici Kayıt Sistemi


Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız 22.05.2018 tarih ve 7676 sayılı yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın Mısır´a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Mısır tarafından 13.04.2018 tarihinde alınan bilgilere göre güncellenmiş onaylı ve onay bekleyen firma listelerinin Ekonomi Bakanlığı’na iletildiği belirtilmekte olup, anılan listede yer alan 381 firmaya Mısır’ın ilgili idari otoritesi tarafından onay verildiği, 148 firmanın ise onay beklediği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemi´ne başvuru işlemlerini tamamlamalarına rağmen halihazırda henüz onay bekleyen Odamız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve kabul edilmemişler ise kabul edilmeme gerekçelerini öğrenmek amacıyla 04.06.2018 tarihine kadar TOBB’a (disticaret@tobb.org.tr) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakalnlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 03.05.2018 tarihli bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)´ın VI ncı Bölümünün A Kısmının 2 nci Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen ´´Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge´´ kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım yapamayacakları bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, ilgili yönerge ile belirlenen DBA belgesi kontrol ücretlerinin 2018 yılı tavan ücretinin 66,68 TL olarak belirlendiği ve DBA yetki belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine ulaştığında tartım yapılmadan gemiye yüklenmeyeceği bildirilmektedir. İhlal durumunda ilgili Yönergenin 28 inci maddesi uyarında idari yaptırım uygulanacağı vurgulanmaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.
Sayın Üyemiz,

TOBB’un 25.05.2018 tarihli ve 7991 sayılı yazısında, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve her iki yılda bir güncellenen ADR eklerinin ülkemiz ulusal mevzuatına da girdiği belirtilmiştir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin (BMAEK) Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu (WP.15) tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak güncellenmekte olduğu ve taraf ülkelere ilişkin muhtelif bilgiler paylaşıldığı aktarılmıştır.

Bu kapsamda, 15 – 17 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen BMAEK WP.15 toplantısında verilen bilgiye göre ADR Sözleşmesine yakın zamanda taraf olan Gürcistan’da 1 Mayıs 2018 itibariyle uluslararası taşımalarda ADR hükümleri kapsamında yol kenarı denetimlerinin başladığı, 1 Ocak 2019 itibariyle de iç taşımalarda denetimlerin başlayacağı bilgisi iletilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 

Ana Sayfa > Odamız > Politikalarımız

 
KALİTE POLİTİKAMIZ
  1. Üye beklenti ve memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek
  2. Çalışan memnuniyeti ve gelişimini sağlamak
  3. Tedarikçi memnuniyetini ve gelişimini sağlamak
  4. İlgili yasa, mevzuat ve standartları takip etmek ve uygulamak
  5. İş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlı olmak ve gerekli aksiyonları zamanında gerçekleştirmek
  6. Oda organlarının performansını sürekli iyileştirmek
  7. Odanın bilinirliğini ve takip edilebilirliğini arttırmak                                                           
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Personel işe alımlarında şeffaf davranmak , Herkese eşit mesafede durmak , Çalışanlarının; Memnuniyetini ve kişisel gelişimini sağlayıp performanslarını adil bir şekilde değerlendirmek , Çalışanlarının  tüm sorunlarını dinleyip imkanlar dahilinde çözüm bulmaya çalışmak ve  Tüm bu kriterleri sürekli iyileştirmek.
 
MALİ POLİTİKA
5174 Sayılı Kanunun Verdiği Yetkiler Doğrultusunda; Üye aidatları ve diğer gelirleri  zamanında tahsil etmek , Elde edilen gelirleri üye memnuniyetini sağlamak adına en verimli şekilde kullanmak, Gerektiği durumlarda tüm üyelerine mali tablo ve analizlerini açabilecek nitelikte şeffaf bir yapıya sahip olmak, Mali riskleri minimize edecek çözüm yollarını araştırmak ve odanın finans yapısını sürekli güçlendirmek .
 
ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI
Üye memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek, Üyelerinin iş geliştirme ve kent sorunlarına yönelik sorunlarına çözümler bulabilmeye yönelik platformlar oluşturmak, Oda faaliyetleri kapsamında üyelerinin eksik olduğu konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, Üye dilek,öneri,talep ve şikayetlerinin tamamını dikkate alarak etraflıca değerlendirmek ve geri bildirimleri sağlamak
 
HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI
Üyeleri ilgilendirebilecek tüm konularda doğru ve tarafsız olarak  hazırlanmış olan haberleri yine üyelerin talep etmiş oldukları iletişim yöntemini kullanarak  duyurmak, En etkin iletişim araçlarını kullanmak ve bunları sürekli iyileştirmek, Her sene başında üyeler ile yapılması planlanan iletişim faaliyetlerini  organize etmek,gerçekleştirmek ve sonuçların etkinliğini ölçmek
 
BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI
Mevcut olan yazılım ve donanımları en etkin şekilde kullanmak ,bakımlarını yaptırmak ve   gerekli olduğu durumlarda güncellemek, Bilgi güvenliğini sağlamak, Tüm dokümantasyonun elektronik yedeklemesini yaparak her an ulaşılabilir olmasını  sağlamak
 
ETİK DEĞERLER
Adil Olabilme, Eşit Durma, Dürüstlük, Kanunlara Tam Bağlılık, Sevgi ve Saygı Ortamı, Demokrasi, Şeffaflık, Özgürlükçü, Aidiyetçi ,Açıksözlü
 
TEMEL DEĞERLER
Sosyal Sorumluluk Projelerine Duyarlı, Yeniliklere ve Değişime Açık,Temsil Yeteneği Güçlü, Kaliteyi Benimsemiş, Teknolojiyi Yakından Takip Eden, Azimli,Güçlü, Liderlik Özellikleri Olan