Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:10.12.2018 | 02:24
 
 
  
 
Sayın Üyemiz,

İthalat Genel Müdürlüğü’nden odamıza gelen yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.


Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığımıza en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7’nci Kısım 2’nci Bölümü incelenebilir. Ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP’sinden ziyade tanımlarını inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman T: 0 312 204 95 75 E: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda Alıcı Uzman T: 0312 204 99 47 E: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman T: 0 312 204 99 43 E: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91 E: timured@ticaret.gov.trElektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU Uzman T: 0 312 204 99 78 E: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat Özmen Uzman T: 0 312 204 99 38 E: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal Yüney Mühendis T: 0 312 204 92 96 E:yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan Yavuz Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: yavuzne@ticaret.gov.tr
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan “kısa çalışma” düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, İşletmelerin yaşadığı sıkıntıların bir ölçüde azaltılması ve işçilerin işlerini korumaları amaçlanmıştır.
Kısa çalışmaya ilişkin düzenlemede yer alan “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz” ibareleri ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ödeneği Hakkında Yönetmelikle yer alan “zorlayıcı sebep” tanımı kısa çalışma uygulamasını önemli ölçüde daraltmış ve işletmelerimizin yararlanmasını güçleştirmiştir.
Ekonomide yaşanması olası olumsuzluk durumlarında işletmelerin işçilerini çıkarmadan faaliyetlerini sürdürebilmesini amaçlayan kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı güçleştiren mevzuat hükümlerinin yeniden ele alınması yönünde Birliğimiz (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur.
Birliğimizin ısrarlı girişimleri sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile “zorlayıcı sebep” tanımı “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelerimize faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.
07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacask İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.[tirnak]
Büyük mağaza zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesi ile iade edilebilir.
Tüm Üyelerimize Duyurulur.
Bilindiği üzere 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen EK madde 6 ile ; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlar; Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kulladıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş , ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kire süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Sanayi ve Ticaret İşlemleri > Kapasite Raporu İşlemleri
 
 
 
 
KAPASİTE RAPORU

* Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı\r
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?\r
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? \r
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu\r
5174 sayılı TOBB Kanunu\r
TOBB Muamelat Yönetmeliği\r
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri\r
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler\r
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri\r
\r
* Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?\r
Yatırım Teşvik Belgesi,\r
Dahilde İşleme İzin Belgesi,\r
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,\r
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,\r
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,\r
Resmi ve özel ihalelerde,\r
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,\r
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,\r
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,\r
İmalatçı belgesi alımında,\r
Vergi incelemelerinde,\r
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?\r
Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)\r
İplik Sanayii\r
Dokuma Sanayii\r
Örme Sanayii\r
Konfeksiyon Sanayii\r
Boya, Apre ve Emprime Sanayii\r
Jüt ve Amyant Sanayii\r
Halı ve Hasır Sanayii\r
Döküm Sanayii\r
Madeni Eşya Sanayii\r
Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii\r
Çeşitli Metal Sanayii\r
Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri\r
Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri\r
Kaplama Sanayii\r
Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar\r
Ağaç Eşya Sanayii\r
Toprak Eşya Sanayii\r
Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii\r
Cam ve Porselen Sanayii\r
Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii\r
Baskı ve Cilt Sanayii\r
Kimya Sanayii\r
Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii\r
Plastik Eşya Sanayii\r
Kauçuk Eşya Sanayii\r
Deri Eşya Sanayii\r
Film ve Fotoğraf Sanayii\r
Protez ve Ortopedi Sanayii\r
Deri Tuzlama ve Asorti İşleri\r
Yazılım Firmaları\r
\r
* Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?\r
Oda üyesi olan,\r
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,\r
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,\r
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.\r
\r
* Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?\r
Sanayi Şubesi’nden veya www.ereglitso.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Sanayi Servisi Kapasite Şubesi’ne başvurulur.\r
\r
* Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?\r
1-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 350.00.-TL.’nin dekontu ; \r
Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :\r
TR 350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ\r
TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ\r
2-Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur. \r
3-İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),\r
İşçilerin son 3 aylık SGK Hizmet Listesi ile tahakkuk fişleri, yeni kuruluşlarda SGK İşçi Girişleri. (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),\r
4-Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (varsa)\r
5-Yenileme ve ilk kapasite başvurusu ayırımı yapmaksızın makina faturaları eksiksiz ibraz edilecektir.\r
- Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;\r
a) Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinaların faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,\r
b) Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makina proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı,\r
- Yurtdışından giriş yapan makine parkında;\r
a) Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur.\r
Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir .\r
İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?\r
Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Sanay Şubesine başvurulur,\r
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,\r
Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,\r
Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,\r
Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,\r
TOBB’un onayından sonra 2 nüshası Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube’de firmanın dosyasında muhafaza edilir.\r
\r
* Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?\r
Süre bitimi,\r
Adresi değişikliği,\r
Kapasite verilerindeki değişiklikler.\r
\r
* Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?\r
Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,\r
İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),\r
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),\r
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,\r
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,\r
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,\r
Geçerlilik süresinin dolması.\r
\r
* Kapasite Raporu İle İlgili Servis Telefonları:\r
\r
Sanayi Birimi Sorumlusu : Ercan SOYLU \r
\r
ercan.soylu@ereglitso.org.tr 0372 316 11 61 (dahili 12)\r
 
» Kapasite Raporu Basvuru Formu