Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:16.10.2018 | 04:05
 
 
  
 
Bilindiği üzere 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen EK madde 6 ile ; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlar; Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kulladıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş , ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kire süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Mısır Üretici Kayıt Sistemi


Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız 22.05.2018 tarih ve 7676 sayılı yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın Mısır´a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Mısır tarafından 13.04.2018 tarihinde alınan bilgilere göre güncellenmiş onaylı ve onay bekleyen firma listelerinin Ekonomi Bakanlığı’na iletildiği belirtilmekte olup, anılan listede yer alan 381 firmaya Mısır’ın ilgili idari otoritesi tarafından onay verildiği, 148 firmanın ise onay beklediği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemi´ne başvuru işlemlerini tamamlamalarına rağmen halihazırda henüz onay bekleyen Odamız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve kabul edilmemişler ise kabul edilmeme gerekçelerini öğrenmek amacıyla 04.06.2018 tarihine kadar TOBB’a (disticaret@tobb.org.tr) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakalnlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 03.05.2018 tarihli bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)´ın VI ncı Bölümünün A Kısmının 2 nci Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen ´´Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge´´ kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım yapamayacakları bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, ilgili yönerge ile belirlenen DBA belgesi kontrol ücretlerinin 2018 yılı tavan ücretinin 66,68 TL olarak belirlendiği ve DBA yetki belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine ulaştığında tartım yapılmadan gemiye yüklenmeyeceği bildirilmektedir. İhlal durumunda ilgili Yönergenin 28 inci maddesi uyarında idari yaptırım uygulanacağı vurgulanmaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.
Sayın Üyemiz,

TOBB’un 25.05.2018 tarihli ve 7991 sayılı yazısında, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve her iki yılda bir güncellenen ADR eklerinin ülkemiz ulusal mevzuatına da girdiği belirtilmiştir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin (BMAEK) Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu (WP.15) tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak güncellenmekte olduğu ve taraf ülkelere ilişkin muhtelif bilgiler paylaşıldığı aktarılmıştır.

Bu kapsamda, 15 – 17 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen BMAEK WP.15 toplantısında verilen bilgiye göre ADR Sözleşmesine yakın zamanda taraf olan Gürcistan’da 1 Mayıs 2018 itibariyle uluslararası taşımalarda ADR hükümleri kapsamında yol kenarı denetimlerinin başladığı, 1 Ocak 2019 itibariyle de iç taşımalarda denetimlerin başlayacağı bilgisi iletilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Sanayi ve Ticaret İşlemleri > Kapasite Raporu İşlemleri
 
 
 
 
KAPASİTE RAPORU

* Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı\r
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?\r
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? \r
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu\r
5174 sayılı TOBB Kanunu\r
TOBB Muamelat Yönetmeliği\r
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri\r
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler\r
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri\r
\r
* Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?\r
Yatırım Teşvik Belgesi,\r
Dahilde İşleme İzin Belgesi,\r
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,\r
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,\r
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,\r
Resmi ve özel ihalelerde,\r
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,\r
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,\r
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,\r
İmalatçı belgesi alımında,\r
Vergi incelemelerinde,\r
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?\r
Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)\r
İplik Sanayii\r
Dokuma Sanayii\r
Örme Sanayii\r
Konfeksiyon Sanayii\r
Boya, Apre ve Emprime Sanayii\r
Jüt ve Amyant Sanayii\r
Halı ve Hasır Sanayii\r
Döküm Sanayii\r
Madeni Eşya Sanayii\r
Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii\r
Çeşitli Metal Sanayii\r
Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri\r
Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri\r
Kaplama Sanayii\r
Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar\r
Ağaç Eşya Sanayii\r
Toprak Eşya Sanayii\r
Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii\r
Cam ve Porselen Sanayii\r
Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii\r
Baskı ve Cilt Sanayii\r
Kimya Sanayii\r
Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii\r
Plastik Eşya Sanayii\r
Kauçuk Eşya Sanayii\r
Deri Eşya Sanayii\r
Film ve Fotoğraf Sanayii\r
Protez ve Ortopedi Sanayii\r
Deri Tuzlama ve Asorti İşleri\r
Yazılım Firmaları\r
\r
* Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?\r
Oda üyesi olan,\r
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,\r
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,\r
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.\r
\r
* Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?\r
Sanayi Şubesi’nden veya www.ereglitso.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Sanayi Servisi Kapasite Şubesi’ne başvurulur.\r
\r
* Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?\r
1-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 350.00.-TL.’nin dekontu ; \r
Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :\r
TR 350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ\r
TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ\r
2-Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur. \r
3-İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),\r
İşçilerin son 3 aylık SGK Hizmet Listesi ile tahakkuk fişleri, yeni kuruluşlarda SGK İşçi Girişleri. (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),\r
4-Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (varsa)\r
5-Yenileme ve ilk kapasite başvurusu ayırımı yapmaksızın makina faturaları eksiksiz ibraz edilecektir.\r
- Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;\r
a) Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinaların faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,\r
b) Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makina proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı,\r
- Yurtdışından giriş yapan makine parkında;\r
a) Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur.\r
Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir .\r
İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?\r
Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Sanay Şubesine başvurulur,\r
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,\r
Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,\r
Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,\r
Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,\r
TOBB’un onayından sonra 2 nüshası Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube’de firmanın dosyasında muhafaza edilir.\r
\r
* Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?\r
Süre bitimi,\r
Adresi değişikliği,\r
Kapasite verilerindeki değişiklikler.\r
\r
* Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?\r
Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,\r
İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),\r
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),\r
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,\r
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,\r
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,\r
Geçerlilik süresinin dolması.\r
\r
* Kapasite Raporu İle İlgili Servis Telefonları:\r
\r
Sanayi Birimi Sorumlusu : Ercan SOYLU \r
\r
ercan.soylu@ereglitso.org.tr 0372 316 11 61 (dahili 12)\r
 
» Kapasite Raporu Basvuru Formu