Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
Bugün:28.05.2015 | 14:48
 
 
 
2015/16 no´lu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Program gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsamaktadır.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
Soğuk hava deposu,
Çelik silo,
Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Alternatif enerji kullanan yeni seraların yapımı,
Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarına yönelik yapılacak yatırımlara ait projeler, hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Ekonomik yatırım proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı,

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

c) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirasını geçemez.

Hibeye esas proje tutarının %50´sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50´si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler. Başvuruların belirtilen tutarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahipleri tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır.

Proje başvuru süresi tebliğin yayın tarihi olan 30.04.2015 tarihinden itibaren 1 ay olup başvurular
www.tarim.gov.tr web adresine yapılacaktır. Son başvuru tarihi 29 Mayıs 2015 tarihidir.

Son başvuru tarihinden itibaren projelerin İl düzeyinde değerlendirilme süresi 1 aydır. Projeler Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilip Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra 10 gün içerisinde hibeye hak kazanan yatırımcılara tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde de hibe sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015´tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

Yatırımcıların online olarak veri girişlerini yapacakları proje bilgilerini son başvuru tarihine kadar mutlaka Müdürlüğümüz KKYDP İl Proje Yürütme Biriminde görevli personelin bilgisi dahilinde ve görüşleri doğrultusunda girmeleri gerekmektedir.
Konuyla ilgili Uygulama Rehberi Bakanlığımız www.tarim.gov.tr internet sayfasında yayımlanacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren [tirnak]Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No:1)[tirnak] ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına Gümrük İdareleri´nde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisine haiz kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi gerektiği ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.


Söz konusu Tebliğ´in Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi´ne Kaydolma ve Bilgileri Güncel Tutma Zorunluluğu başlıklı 4.Maddesi hükmü gereğince, kayıtların yapılmış olması gerektiği, uygulamaya “Bilge” kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın resmi internet sitesinde yayımlanan
https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaVekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve elektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğ´in 5. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan [tirnak]Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Yükümlü Kılavuzu[tirnak]na http://risk.gtb.gov.tr/ adresinden ulaşılabildiği bildirilmiştir.Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunarız.
T.C. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2015 Aylarında üretilecek olan Büyükbaş hayvanlara ait sırttan düşme derilerin (Kelle derisi dahil) satış ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 10.00 da, B.Baş hayvan Sakatatları ve yan ürünleri ile hayvansal yağların satış ihalesi 14.04.2015 Salı günü 14.00 da Küçükbaş (koyun-kuzu) deri ve bağırsak ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 11.00 de küçük hayvan sakatatları ve kemik ve Yumuşak madde ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 15.00 da Kombinamızda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin Deri ve Sakatat şsrtnamesini Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğünden 50 TL karşılığında temin edebilirler.

Adres: Yeni Sakarya Caddesi 54200 Erenler/Sakarya

Tel: 0 264 241 20 61

Faks: 0 264 241 20 58
SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB´nin 06.04.2015 tarihli ve 0441/6748 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, son yıllarda özellikle araç sürücülerinin ve taşman yüklerin güvenliğinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ile şoförlerin rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarının sağlanabilmesi amacıyla, nitelikli TIR araç park alanlarının mevcudiyetinin önemi artığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ile Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF)´nun ortak çalışması olan internet tabanlı [tirnak]TRANSPark[tirnak] uygulaması TOBB´un da katkılarıyla Türkçe olarak hizmet sunmaya başlamıştır. Söz konusu uygulamada, karayolu taşımacılığı yapan araçların faydalanabilecekleri farklı konfor ve güvenlik seviyelerinde TIR Park Alanlarına (TPA) ilişkin bilgilere erişim sağlanabilmektedir. Ülkemiz park alanlarının da bu programda yer almasının gerek park alanı işletmelerinin tanıtımı gerekse sürücülerin taşıma şirketlerinin güvenliği ve konforu için önemli olduğu düşünülmektedir.

Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğümün Seri No:3, 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) hükümlerince, karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının sadece Tebliğ hükümleri ile belirlenen konaklama yerlerinde konaklayabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ülkemiz TPA´larının anılan sisteme kayıt edilebilmesi ve TRANSPark sisteminden sorgulanabilir olmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu itibarla, TPA sahipleri/işletmeleri tarafından doldurulmak üzere ekte gönderilen formun doldurularak E-posta (tir-grup@tobb.org.tr ) adresine iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu TPA´lar TRANSPark sistemine işlenecek olup; TPA sahiplerinin kendi bilgilerini güncelleyebilmelerini teminen kullanıcı adı ve şifresine ilişkin bilgiler bilahare TPA üyelerine iletilecektir. Bu nedenle, formlarda doğru iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nden alınan yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü´nden alınan bir yazıya atfen; Laboratuvar yetkilendirme konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yetkilendirilmiş iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarların listesine http://www.isgum.gov.tr/ adresinde yer alan Linkler bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,
 
   
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
Akredite Oda
 
 
KDZ.EREĞLİ TSO İLE ERDEMİR KUCAKLAŞIYOR 
Kdz.Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar TETİKER , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sertan Yalçın ve Selçuk İnceoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Çınar, Hasan Yavuz ve Mehmet Çivici bugün saat 12:15’te ERDEMİR Genel Müdürü Sn. Sedat ORHAN, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. Kaan Böke, Mali İşler Genel Müdür Yrd. Sami Nezih Tunalıtosunoğlu, Erdemir Stratejik Planlama Müdürü ve aynı zamanda Tso Meclis Üyesi ALTUNTAŞ’ı Kdz Ereğli TSO’da misafir ettiler.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN YAŞAR TETİKER'İN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA MESAJI
Ulusumuz; 19 Mayıs 1919’u kutsal vatan topraklarında hür ve bağımsız olarak yaşamak uğrunda binlerce şehit verilerek yapılan Milli Mücadele ve Ulusal Bağımsızlık Hareketinin başlangıcı olarak kabul etmiştir.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TSO’DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Kdz.Ereğli TSO, Kızılay Ereğli Şubesi işbirliği ile 09/05/2015 Cumartesi günü Alemdar Müze Gemisi yanında “Kan Bağışı Kampanyası” düzenledi. Kdz.Ereğli TSO Yetkililerini standın açılışını yapmasının ardından başlayan kampanya da 55 ünite kan toplandı.
[ Haberin devamı ]
EKONOMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİK
Odamız tarafından 7 Meslek Komite Üyelerinin , Kadın Girişimcilerimizin , Genç Girişimcilerimizin , Meclis Üyelerimizin ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katıldığı Müşterek Komite Toplantısı ve Ekonomik Durum istişare çalıştayı yapıldı.
[ Haberin devamı ]
KARDEŞ ODAMIZ KÖRFEZ TİCARET ODASINI MİSAFİR ETTİK
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na kardeş Oda Körfez Ticaret Odası yetkilileri ziyarette bulundu.
[ Haberin devamı ]
TOBB 71. MALİ GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğnin 71.Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.365 Oda ve Borsadan gelen Üyeler ve Delegelerin katıldığı genel kurul öncesinde her yıl olduğu gibi toplu olarak Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi ve hatıra resmi çektirildi.
[ Haberin devamı ]
ÜYELERİMİZİ TÜYAP YAPI FUARINA GÖTÜRDÜK
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetici ve üyeleri, İstanbul´da gerçekleştirilen 38. Yapı Fuarı´na katıldı.
Tüm dünyada yapı sektöründe en büyük beş fuardan biri olan Yapı Fuarı-Turkeybuild´in 38.´si 21-25 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar alanında gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYI ÜNAL DEMİRTAŞ VE CHP İLÇE TEŞKİLATI ODAMIZI ZİYARET ETTİ
CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Ünal Demirtaş ve CHP ilçe teşkilatı Odamızı ziyaret edip Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar TETİKER ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle görüştü.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI
Her yıl 23 Nisan gününü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlamaktayız.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ TARAFINDAN 25/04/2015 CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL TÜYAP YAPI FUARINA GEZİ DÜZENLENECEKTİR.
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her yıl büyük ses getiren ve binlerce misafire ev sahipliği yapan İstanbul TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenecek olan 2015 Yapı Fuarına 25 Nisan 2015 Cumartesi günü gezi tertip edilecektir.
[ Haberin devamı ]
AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ODAMIZI ZİYARET ETTİLER
Ak Parti Zonguldak Milletvekili Adayları Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar ve Emine Çift Kdz.Ereğli’deki seçim çalışmaları kapsamında Odamızı ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]