Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
Bugün:09.12.2016 | 21:13
 
 
 
Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği

18.08.2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Birliğimiz arasında “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü” imzalanmıştır.

Daha önce İŞKUR il müdürlüklerinin, 31.12.2016´yı geçmemek üzere İşbaşı Eğitim Programlan (ÎEP) açmaları yönünde İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından talimatlandırılmış olmalarına rağmen, protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine gönderilen 1 Kasım 2016 tarihli talimatla birlikte 2016 yılında 30 Haziran 2017 tarihini aşmamak şartı ile il müdürlüklerinin işbaşı eğitim programı başlatılabilecekleri ifade edilmiştir.
Bu kapsamda yeni düzenlemeden yararlanma koşullarını içeren bilgi notu aşağıda yer almaktadır.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ
NOTU
Genel Müdürlüğümüzce Haziran ayında il müdürlüklerimiz 31.12.2016´yı geçmemek üzere İEP açmaları yönünde talimatlandırılmıştı. Ancak uygulama aşamasında alınan talepler doğrultusunda İl müdürlüklerimize 1 Kasım tarihinde gönderilen talimatla birlikte 2016 yılında 30 Haziran 2017 tarihini aşmamak şartı ile işbaşı eğitim programı başlatılabileceği ifade edilmiştir.
Söz konusu talimat 01.11.2016 tarihinden sonra başlatılacak programlar için uygulanacaktır. Bu tarihten önce açılan programları etkilemeyecektir.
> Bu tarihten önce açılan programların bu talimata göre uzatılması söz konusu değildir.
> Katılımcı adaylarının daha önce herhangi bir sigorta tescili olmayıp ilk kez işgücü piyasasına girecek kişiler veya en az 6 aydır işsiz olan kişiler arasından seçilme şartı halen geçerlidir.
> 2017´ye sarkacak şekilde İEP başlatılması için işverenin engelli açığı bulunmaması gerekmektedir.
> Program sonrası gerçekleştirilecek istihdam fiili gün üzerinden yapılacak ve en az 60 gün olmak üzere düzenlenen program süresi kadar olacaktır. Örneğin; 45 gün düzenlenen programda en az 60 gün, 150 gün düzenlenen programda 150 gün istihdam gerçekleştirilecektir.
> Söz konusu şartları kabul eden işverenler ile belirtilen şekilde bitiş tarihi 31.12.2016´yı aşan programlar düzenlenebilecektir. Söz konusu şartları kabul etmeyen işverenler ile düzenlenecek programların bitiş tarihi 31.12.2016´yı geçemeyecektir.
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları 4. Toplantısının Riyad’da gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, toplantıda gündeme getirilmesi istenen hususların karşılıklı olarak tartışıldığı bildirilmiştir.

Toplantıda gündeme getirilen hususların:

- Suudi Arabistan’ın TIR Sözleşmesine taraf olması,
- İhracatçılarımızın SASO standart belgeleri konusunda yaşadığı sıkıntılar,
- Türk Şoförlerinin yaşadığı vize sıkıntıları,
- İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar,

olarak sıralandığı bilgisi verilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca Suudi Arabistan tarafından;

- Bazı Türk ihracatçıların düşük kıymet beyanında bulunduğu, bazı Türk ihraç mallarında menşe işaretinin bulunmadığı, çift menşe işareti bulunduğu ya da kolayca çıkabilen yapışkanlar ile gösterildiği ve bazı Türk ihraç mallarının uluslararası markaların taklitleri olduğu,
- Bazı Türk ihracatçıların Suudi gümrüklerinde belgelerini geç teslim ettiği,
- Bazı Türk şoförlerin de Suudi Limanlarına başka araçlar için düzenlenen vizeler ile geldiğinin ifade edildiği belirtilerek, benzer sorunların devam etmemesini teminen ihracatçılarımızın uyarılmasının talep edildiği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,
04.11.2016 [tirnak]Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[tirnak] ile [tirnak]Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)[tirnak]
Sayın Üyemiz,

[tirnak]Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[tirnak] ile [tirnak]Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)[tirnak] 07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile [tirnak]onaylanmış kişi statüsü (OKS)[tirnak], [tirnak]yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM)[tirnak], [tirnak]el konulan eşyanın iadesine ilişkin süreler[tirnak], [tirnak]tanımlar[tirnak], [tirnak]demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin getirilen değişiklikler[tirnak] ve [tirnak]tahlil ve analize gönderilecek eşyanın taşınmasındaki usuller[tirnak] gibi konu başlıklarında değişikliklere yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında, Gümrük Yönetmeliği´nin 22, 23, 24, 25, 26, 85, 180, 181, 196, 207, 235, 251, 252, 253-262 (mülga), 330, 332, 335, 380, 520, 521, 524, 525, 536, 538, 540, 555, 557, 574, 575, 576, 577, 578 ve Geçici 6.Maddelerinde revizyon gerçekleştirilmiştir. Bu maddeler arasında 22.23.24.25.26 ve 180. maddelerdeki değişiklikler 15.08.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yukarıda bahsi geçen konu başlıkları esas alınarak söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenmiş olup, bilgilerinize sunulmaktadır.


Saygılarımızla,

OKS ile İlgili Değişiklikler

• OKS almak için başvuruda bulunan firmalar daha önce belirli kriterler esas alınarak A, B ve C şeklinde sınıflandırılıp belgelendirilmekteydi. Yeni düzenleme ile beraber bu şekilde bir sınıflandırma ortadan kaldırılmıştır. (Madde 22)

• 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete´ de yayımlanan [tirnak]Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[tirnak] in geçici 6. maddesinde A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması kararı alınmış olup, son yapılan değişiklik ile A ve B sınıfı OKS Belgelerinin sona eriş süresi ve buna bağlı ithalatta mavi hat uygulamasının 15/8/2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak şekilde ilgili hüküm revize edilmiştir. (Geçici Madde 9)

• 15.08.2017 tarihinden sonra firmalar tarafından OKS Belgelerinin temininde herhangi bir
sınıflandırmaya gidilmeden tek tip belge usulü esas alınarak belge sahiplerinin ihracatta
mavi hat uygulamasından yararlanması sağlanacaktır. (Geçici Madde 6)
OKS Belgesi için başvuruda bulunacak olan firmalar için aranan özel şartlarda da
değişikliğe gidilmiştir. (Madde 24)


YGM ile İlgili Değişiklikler:

Malumları olduğu üzere daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın yapmış olduğu mevzuat değişikliği ile YGM’lerin yetki ve sorumlulukları askıya alınmıştır. Konu hakkında yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle belirli alanlarda yetki karmaşası yaşanmıştır. Yapılan son değişiklikler ile YGMTer aşağıdaki hususlarda tekrardan yetkilendirilmiştir.

• YGM’ler geçici depolama yeri veya antrepoda eşyanın mevzuat hükümlerine göre muhafazasını teminen gereken inceleme ve raporlama yetkisini ve bu bölgelere giriş iznini almıştır. (Madde 235 ve 557)

• Gümrük Yönetmeliği´nin 330,332 ve 335 inci maddeleri kapsamında gümrük memurunun görev ve sorumlulukları YGM’ lere de verilmiştir.

• Antrepo açmak ve işletmek için yapılan başvurularda aranan belgeler arasında yer alan ve gümrük memuru tarafından düzenlenen görgü raporu yerine bundan sonra YGM tarafından düzenlenen tespit raporu yeterli olacaktır. (Madde 520)

• YGM’ ler antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak daha önce gümrük memurlarının sorumluluğunda olan tespit raporlarını hazırlayıp doğrudan Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü´ne) göndermeleri konusunda yetkilendirilmiştir.

• Antrepolardaki eşyanın denetlenmesi konusunda da YGM’ lere yetki verilmiştir. (Madde 536)

• Çabuk bozulan, akan, sızma tehlikesine maruz kalan masraflı veya tehlikeli olan eşyaların
antrepoya alınması ile eşzamanlı olarak tutanak düzenlenmesi hususunda YGM’ ler de yetkilendirilmiştir. (Madde 540)

• Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo ile geçici depolama yerlerinde artık çift kilit bulundurulması zorunludur. (Madde 555)

Mavi Hat´ın Tanımına İlişkin Değişiklikler:
Gümrük Yönetmeliğimde hâlihazırda kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 adet hat tanımlanmış olup yapılan son değişiklik ile beraber mavi hat şu şekilde revize edilmiştir :
“Mavi hat; Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerini ilişkin beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir.” (madde 180)

Tahlil ve Analize Gönderilen Eşyanın Taşımasına İlişkin Değişiklikler :
Laboratuvar tahliline gönderilecek nitelikte bir eşya taşınmasında giriş gümrük idaresi tarafından rejimin ibrasına kadar gümrük idaresinde saklanmak üzere numune alınarak taşıtın varış idaresine sevki mühür tatbik esilmek ve elektronik uydu cihazları ile takip edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Diğer bir ifadeyle, Artık araçlar tahlil ve analiz sonucunu beklemeden taşınmasına devam edebilecek, böylece tahlil sonucu beklenilmesi nedeniyle kara sınır kapılarında bekleme olmayacaktır. (Madde 196)

El Konulan Eşyanın İadesine Yönelik Sürelere İlişkin Değişiklikler
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşya serbest dolaşımda bulunmuyorsa otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemler tamamlanır; serbest dolaşımda bulunuyorsa kararın kesinleşmesini müteakip ilgilisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır. Bu süreler içerisinde işlemleri yapılmayan eşya tasfiye edilir. Söz konusu madde ile daha öncesinde herhangi bir süre kısıtlaması getirilmemişken, mevcut madde ile otuz günlük bir süre tayin edilmiştir. (Madde 85)

Demiryolu ve Denizyolu Taşımalarına İlişkin Değişiklikler
Gümrük Yönetmeliği´nin 251 inci maddesi ile demiryolu; 252 nci maddesi ile denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usuller düzenlenmiştir. Anılan değişiklikler ile transit rejiminde demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin basitleştirme başvurusunda aranan koşulların ve basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülüklerine ve basitleştirme iznine ilişkin diğer hususların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
Sayın Yetkili,

1-Erdemir Kapalı Halı Saha kiralama koşulları ve Demirbaş Listesi

2-Erdemir Tenis Kortu Kiralama Koşulları ve Demirbaş Listesi

Ektedir.

Firmalar, yukardaki istedikleri kalemlere teklif verebilirler.

Ekte bulunan Erdemir Kapalı Halı saha ve Tenis Kortu Kira sözleşmesiyle ilgili son teklif verme süresi 15.08.2016 saat 17.00’dir.

Teklif verecek firmalar;

*Vergi ve SGK borçsuzluk belgeleri,

*Sektörel tecrübeye ait bilgi ve belgeler

* Ticaret sicil belgesi

Bilgilerini de ekleyeceklerdir.

Kira sözleşmesi teklifinizi antetli kağıdınıza imzalı ve kaşeli olarak;

mturan@erdemir.com.tr ve bilgi olarak gberker@erdemir.com.tr adreslerine (iki adresi de seçerek) göndermenizi rica ederiz.

Teklif verme son tarihi 15.08.2016 saat 17.00’a kadardır.

Bir gün önce irtibat numaraları aranarak, salı ve perşembe günleri yer görülebilir. (İrtibat numaraları 3293787 ve 3293717)

Teklif toplama süreciyle ilgili teminat bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR :

A)GEÇİCİ TEMİNAT,TEKLİF TUTARININ % 3’ ü , (12 aylık toplam tutar üzerinden) –Teklif aşamasında verilecektir-

B)KESİN TEMİNAT, SATIŞ TUTARININ % 6’ SI NİSPETİNDEDİR. (12 aylık toplam tutar üzerinden)

TEMİNAT OLARAK ;

-SÜRESİZ BANKA TEMİNAT MEKTUBU KABUL EDİLECEKTİR.

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI; İŞİN KONUSU BELİRTİLMİŞ OLARAK “EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. KDZ.EREĞLİ” ADRESİNE DÜZENLENECEKTİR.

GEÇİCİ TEMİNATI BULUNMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. KESİN TEMİNAT, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SIRASINDA ŞİRKETİMİZE VERİLECEKTİR.Teklifinizi bekler İşlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

EKLER:
1-
HALI SAHA KİRA SÖZLEŞMESİ için tıklayınız
2-HALI SAHA DEMİRBAŞ LİSTESİ için tıklayınız
3-HALI SAHA TANITIM için tıklayınız
4-TENİS DEMİRBAŞ LİSTESİ için tıklayınız
5-TENİS KORTU SÖZLEŞMESİ için tıklayınız
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında, özellikle yurt dışında iş yapan üyelerimizin, yurt dışındaki müşterilerine ve ortaklarına sağlıklı bilgi aktarmaları ihtiyacı giderek önem kazanmıştır.
Bilgilerini ve mektubun, ülke dışında ki müşterilerine veya iş ortaklarına iletilmek üzere, duyurulur.
 
   
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
Akredite Oda
 
 
KARDEŞ ODAMIZ KOCAELİ KÖRFEZ TİCARET VE SANAYİ ODASI ZİYARETİMİZE GELDİ 
Kardeş odamız olan Kocaeli Körfez Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri odamızı ziyaret etmişlerdir.
[ Haberin devamı ]
NAKLİYECİ ESNAFIMIZLA ERDEMİR YETKİLİLERİMİZİ BİR ARAYA GELDİ
4.Meslek Grubumuz olan Nakliyeci Esnafımızla ERDEMİR yetkililerimizi biraraya getirerek sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştük.
[ Haberin devamı ]
SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ ATANAN SN ERKİN AVCI ODAMIZI ZİYARET ETMİŞLERDİR.
SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ´NE YENİ ATANAN SN ERKİN AVCI ODAMIZI ZİYARET ETMİŞLERDİR.
[ Haberin devamı ]
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIMIZ SN FARUK ÖZLÜ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIMIZ SN FARUK ÖZLÜ İLE BİRLİKTE ZONGULDAK VALİMİZ SN ALİ KABAN VE ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİMİZ SN HÜSEYİN ÖZBAKIR SN FARUK CATUROĞLU SN ÖZCAN ULUPINAR ODAMIZI ZİYARET ETMİŞLERDİR.
[ Haberin devamı ]
BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ SANAYİCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’ nı ziyaret eden Bakan Özlü, Başkan Yaşar Tetiker’den Ereğli
ekonomisinin durumu ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Özlü daha sonra sanayici ve işadamları ile birlikte Kdz. Ereğli TSO tarafından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.
[ Haberin devamı ]
YENİ GİRİŞİMCİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen ‘KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
[ Haberin devamı ]
FAKÜLTE KAMPÜSܒNDE UYGULAMA PROJESİ PROTOKOLÜ BEKLENİYOR
Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sertan Yalçın ile birlikte Basın toplantısı düzenleyerek, Fakülte Kampüsü Avam Projesi yapımı için anlaştıklarını, eski hastane yıkımına ise 10 gün içinde başlanacağını, sırada uygulama ve yapım projesinin olduğunu açıkladı.
[ Haberin devamı ]
ODA MESLEK KOMİTE BAŞKANLARIMIZ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI
Kdz.Ereğli TSO Meslek Komite Başkanları ile Oda Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar TETİKER Başkanlığında 15/11/2016 saat 14:00’te istişare toplantısı gerçekleştirdi.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ YÖNETİCİLERİ 16.MÜSİAD EXPO ULUSLARARASI TİCARET FUARINI ZİYARET ETTİ.
Kdz.Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan YALÇIN, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ÇİVİCİ , Abdulkadir ÇINAR ve TSO Meclis Başkan Yardımcısı Zafer ÇAKIR bu yıl 16. sı düzenlenen MÜSİAD Uluslararası Ticaret Fuarını ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN 10 KASIM MESAJI
Türk Milleti , tüm dünyanın övgüsünü kazanan önderiyle ve
O´nun kurduğu Cumhuriyet´le haklı olarak gurur duymaktadır.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ'DAN EĞİTİM YARDIMI
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelere bu yılda eğitim yardımı dağıttı
[ Haberin devamı ]